I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania apartamentów i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie WILLY WALLS przy ul. Węgierskiej 16 w Krakowie (dalej Obiekt lub Willy Walls).
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług Willy Walls, począwszy od chwili rezerwacji. 
 3. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), a transakcje są zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczane po przybliżonym kursie.
 4. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić to Willy Walls do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Zgłoszenie to jednak nie wiąże Willy Walls i jest uzależnione przede wszystkim od dostępności apartamentu. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą.
 6. Willy Walls jest obiektem bezobsługowym, wyposażonym w system kontroli dostępu na kody dostępu PIN. Gość uzyskuje dostęp do apartamentu po potwierdzeniu rezerwacji poprzez otrzymanie kodu/ów dostępu PIN do apartamentu, drzwi głównych prowadzących do Willy Walls oraz drzwi znajdujących się na klatce schodowej. Kody PIN są aktywne wyłącznie przez opłacony okres rezerwacji. Kod do apartamentu jest przypisany wyłącznie do apartamentu objętego uprzednio opłaconą rezerwacją.
 1. Umowa rezerwacji apartamentu zawierana jest telefonicznie lub e-mailowo przez formularz rezerwacyjny na stronie www.willywalls.pl, bądź za pośrednictwem systemu rezerwacji online prowadzonego dla Willy Walls.
 2. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie zabezpieczenia przez Gościa w postaci podania numeru karty kredytowej lub płatniczej, danych posiadacza karty, daty ważności karty i kodu CVC oraz upoważnienia do obciążenia rachunku karty, albo dokonanie płatności z góry.
 3. Z chwilą otrzymania zgłoszenia rezerwacyjnego za pośrednictwem systemu rezerwacji online www.willywalls.pl. Willy Walls wysyła na podany przez Gościa adres e-mail informację o sposobach uiszczenia przedpłaty tytułem zaliczki na poczet świadczonych usług. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym Willy Walls wysyła na podany przez Gościa adres e-mail numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w wysokości 30% ceny wynikającej z oferty za planowany pobyt w przypadku rezerwacji zwrotnej lub 100% ceny wynikającej z oferty w przypadku rezerwacji bezzwrotnej. Po zaksięgowaniu płatności zaliczki na rachunku Willy Walls Gość dokonujący rezerwacji otrzyma potwierdzenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres mailowy.
 4. Rezerwację można anulować w przypadku, gdy warunki oferty przewidywały taką możliwość i może zostać dokonana za pośrednictwem systemu rezerwacji lub poprzez zgłoszenie przez Gościa żądania anulacji w formie mailowej na adres: hello@willywalls.pl
 5. Koszt anulowania rezerwacji jest uzależniony od warunków oferty, na podstawie, których dokonywana była rezerwacja:
  1) w przypadku, gdy rezerwacja została dokonana z możliwością jej anulacji z jednoczesnym zwrotem całości lub części kosztów, wówczas koszty te zostaną zwrócone w terminie 14 dni, w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany);
  2) w przypadku, gdy została dokonana rezerwacja bez możliwości bez kosztowej anulacji rezerwujący zostanie obciążony opłatą za cały okres rezerwacji, chyba że w warunkach rezerwacji zastrzeżono inaczej.
 6. Zmiana terminu rezerwacji wymaga zgody Willy Walls i jest uzależniona przede wszystkim od dostępności apartamentów w danym terminie.
 7. Gość jest odpowiedzialny za poprawność podawanych danych w formularzu rezerwacyjnym oraz prawidłowe określenie planowanej daty przyjazdu i wyjazdu.
 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Obiektu przez korzystających z niego Gości w zakresie określonym aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Gości w Apartamentach.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa, jak również pozostawionych w nim przedmiotów.
 1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z przyczyn od nich zależnych lub odwiedzających ich osób.
 2. Goście powinni niezwłocznie powiadomić Obiekt o wystąpieniu szkody, utracie lub zniszczeniu rzeczy po jej wykryciu, zgłaszając ten fakt Operatorowi telefonicznie  729888555 lub mailowo hello@willywalls.pl
 3. Wszystkie przedmioty znajdujące się w pokojach i w częściach wspólnych stanowią część Obiektu i nie mogą być wynoszone na zewnątrz. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu po wymeldowaniu Gościa, Willi Walls ma prawo obciążyć Gościa kwotą stanowiącą równowartość utraconego przedmiotu.
 4. Osoby małoletnie powinny przebywać na terenie Obiektu wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych (np. rodziców, opiekunów prawnych, itp.) przez cały okres pobytu, a rodzice lub/i opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za zachowanie osób małoletnich, jak również za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 5. W przypadku stwierdzenia szkód w Willy Walls lub jego wyposażeniu lub nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg, Willy Walls zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa do kwoty odpowiadającej swą wysokością wartości wyrządzonej szkody lub nieuregulowanej kwoty.
 6. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt. Goście, którzy naruszą niniejszy zakaz ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody do ich rzeczywistej wysokości, a także koszty dodatkowego czyszczenia Obiektu i znajdujących się w nim pomieszczeń.
 7. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia w każdej postaci. W przypadku naruszenia zakazu Obiekt ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości 1000 zł. Dodatkowo, w sytuacji, gdy naruszenie zakazu pociągnie za sobą konieczność interwencji odpowiednich służb, w tym Straży Miejskiej i/lub straży pożarnej, Obiekt obciąży Gościa związanymi z tym kosztami.
 8. Osoby zakłócające ciszę nocną oraz utrudniające wypoczywanie innym osobom przebywającym w Obiekcie mogą zostać ukarane kwotą w wysokości 1000 pln  dodatkowo w przypadku powiadomienia odpowiednich służb, tj. Straż Miejska, Policja mogą zostać ukarane mandatem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 1. Pozostawanie Gościa w apartamencie lub pozostawienie rzeczy w apartamencie po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu lub upływu terminu rezerwacji traktowane jest jako przedłużenie pobytu bez zgody Willy Walls. W takim przypadku Willy Walls może naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących w tym dniu cen oraz dochodzić wyrównania pozostałych szkód powstałych z tego tytułu.
 2. Przed opuszczeniem Willy Walls Gość zobowiązany jest zabrać wszelkie przedmioty, które wniósł na teren Willy Walls. W przeciwnym przypadku przedmioty te po upływie okresu rezerwacji będą przechowywane prze okres 3 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu wyjazdu. Po upływie tego terminu pozostawione przedmioty przepadają na rzecz Willy Walls lub zostaną trawle usunięte z Willy Walls na koszt i odpowiedzialność Gościa, chyba, że Gość zgłosi Willy Walls w tym terminie żądanie ich zwrotu. Żądanie powinno zawierać opis przedmiotu ze wskazaniem jego cech identyfikacyjnych oraz wskazanie adresu, na które powinien on zostać zwrócony, w sposób nie budzący wątpliwości co do uznania, że przedmiot winien być zwrócony zgłaszającemu żądanie zwrotu, pod rygorem odmowy dokonania zwrotu. W przypadku uznania żądania zwrotu za zasadne, zwrot zostanie dokonany na koszt Gościa po uprzedniej wpłacie środków na rachunek bankowy wskazany przez Willy Walls. Wyjątek stanowią przedmioty ulegające szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem przydatności do użycia np. artykuły spożywcze, owoce, które Willy Walls ma prawo usunąć niezwłocznie na koszt i odpowiedzialność Gościa, w takim przypadku Gość nie ma prawa żądania ich zwrotu.
 3. Każdorazowo Gość opuszczając apartament powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany lub kurki instalacji wodociągowej i zamknąć drzwi, w tym drzwi balkonowe.
 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 07:00. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Willy Walls mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono pobytu innych osób.
 2. Osoby niezarejestrowane w apartamencie mogą przebywać w pokoju od godziny 8.00 do godziny 22.00. Przebywanie osób niezarejestrowanych w apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie tych osób do apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki dla osoby dorosłej, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność Gościa.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości, na terenie Willy Walls, w częściach wspólnych nieruchomości funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 15 dniach od daty ich rejestracji.
 4. Sprzątanie apartamentu objętego rezerwacją odbywa się wyłącznie na prośbę Gościa za dodatkową opłatą w wysokości 150 zł, w terminie do 2 dni licząc od dnia otrzymania prośby. Zlecenie usługi sprzątania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na wejście do apartamentu w celu realizacji usługi sprzątania, nawet pod nieobecność Gościa.
 5. W Obiekcie nie funkcjonuje depozyt oraz nie ma możliwości przechowania rzeczy, w tym pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w sejfie pokojowym.
 6. W Obiekcie nie ma miejsc postojowych. Postój pojazdów mechanicznych lub innych możliwy jest poza Obiektem. Obiekt znajduje się w strefie płatnego parkowania wg. stawek niezależnych od Willy Walls obowiązujących w chwili postoju, których każdy zainteresowany winien jest dokonywać we własnym zakresie.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 8. Obiekt może odmówić świadczenia jakichkolwiek usług bez podawania przyczyny, w szczególności na rzecz Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę Willy Walls lub na rzecz innych osób, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Willy Walls, w szczególności do opuszczenia terenu Obiektu. W takim przypadku zwrot kosztów poniesionych przez Gościa w związku z rezerwacją i przyjazdem do Obiektu nie przysługuje.
 9. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje polityka ochrony prywatności dostępna na stronie internetowej pod adresem www.willywalls.pl
 10. Willy Walls zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu lub wprowadzenie nowego, w każdym czasie.
 1. Willy Walls ma prawo pobrać od Gościa kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w lokalu. Wysokość kaucji zwrotnej wynosi od 500 zł do 1000 zł za każdy zarezerwowany apartament i uzależniona jest od wybranego apartamentu, terminu pobytu oraz źródła rezerwacji. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego pobytu, w trakcie rezerwacji na stronie Serwisu Internetowego lub stronach portali i serwisów pośredniczących.

 2. Kaucja zwrotna pobierana jest w formie blokady (pre-autoryzacji) obciążającej kartę płatniczą Gościa, przelewem lub gotówką. W przypadku wybrania formy gotówkowej Willy Walls wystawia Gościowi pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej, a w razie obciążenia karty kredytowej Willy Walls wystawia potwierdzenie pre-autoryzacji.

 3. Kaucja, o której mowa w pkt. 1 powyżej, jest zwracana w ciągu 7 dni od dnia wymeldowania poprzez odblokowanie (zwrócenie) obciążenia/pre-autoryzacji karty płatniczej, bądź przelewem na rachunek bankowy Gościa. Willy Walls nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie zablokowanych środków wynikające z działań banków i podmiotów pośredniczących w płatnościach kartami płatniczymi.

 4. W razie stwierdzenia przez Willy Walls uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu, Gościowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Willy Walls zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za wyrządzone szkody w lokalu z podanej do rezerwacji karty płatniczej. Powyższe nie uniemożliwia WillyWalls dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.