POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka DZMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Koletek 4/2, 31-069 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601826, NIP: 6762501459, REGON: 363716734, dalej WILLY WALLS.
 2. WILLY WALLS nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, a w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@dzmt.pl lub listownie – na adres korespondencyjny: DZMT Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Koletek 4/2, 31-069 Kraków, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

II. Administrowanie i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez WILLY WALLS w następujących celach:
  1) podjęcia czynności niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o realizację usług świadczonych przez WILLY WALLS, której stroną jest osoba, której dane dotyczą– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO;
  4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora m.in. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, w celach informacyjnych, analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f) RODO;
  5) marketingowych, w tym przedstawiania ofert i promocji drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i następuje w celach i z powodów wymienionych powyżej, jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację usług oraz wyżej wymienionych celów.
 3. W każdej chwili masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Kategorie przetwarzanych danych oraz ich odbiorcy.

 1. Nawiązując kontakt z WILLY WALLS, zarówno ten bezpośredni w obiektach WILLY WALLS, jak i pośredni przy użyciu strony internetowej, systemu rezerwacji, formularza kontaktowego, newsletter`a lub innych kanałów komunikacji, przetwarzamy dane osobowe tj.: imię i nazwisko, numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, wizerunek (dotyczy wyłącznie realizacji usług w obiektach monitorowanych).
 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z WILLY WALLS lub działającym na jej zlecenie WILLY WALLS, m. in.: podwykonawcom, biurom rachunkowym, firmom zarządzającym systemami rezerwacji, kancelariom notarialnym.
 3. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, czy też wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o rachunkowości lub przepisów podatkowych. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 15 dniach od daty ich rejestracji.

V. Pliki Cookies.

 1. Strona internetowa używa Plików Cookies, przez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w trakcie korzystania przez nich ze stron internetowych. Pliki Cookies wykorzystywane są m.in. do poprawy jakości usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, zapamiętywania ustawień i preferencji użytkowników, a w trakcie korzystania ze strony internetowej mogą być zbierane dane dotyczące użytkownika, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki lub systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika.
 2. Użytkownik strony internetowej może zmienić ustawienia i zasady wykorzystywania Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, utrudnić jej działanie lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. Postanowienia końcowe: Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzenia nowej Polityki prywatności i Plików Cookies w każdym czasie.

VI. Postanowienia końcowe:

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzenia nowej Polityki prywatności i Plików Cookies w każdym czasie.